English Spanish
Ten diez
Twenty veinte
Thirty treinta
Forty cuarenta
Fifty cincuenta
Sixty sesenta
Seventy setenta
Eighty ochenta
Ninety noventa
One Hundred cien
Two Hundred doscientos
Three Hundred trescientos
Four Hundred cuatrocientos
Five Hundred quinientos
Six Hundred seiscientos
Seven Hundred setecientos
Eight Hundred ochocientos
Nine Hundred novecientos
One Thousand mil