Հայեր - Armenian

Սոցիալական Ապահովության ծրագրի ներածություն
Introduction To The Social Security Program

Սոցիալական Ապահովության համարը
The Social Security Number

Աշխատանք — հասույթ
Work and Earnings

Ծերության կենսաթոշակ — կերակրողին կորցնելու կապակցությամբ նպաստ
Retirement and Survivor Benefits

Հաշմանդամության նպաստներ
Disability Benefits

Լրացուցիչ սոցիալական եկամուտ (SSI)
Supplemental Security Income Benefits

Բողոքարկման գործընթաց
Appeals

Հատուկ հետաքրքրության առարկա
Subjects of Special Interest

«Medicare»
Medicare