Polski- Polish

Wprowadzenie do programu Ubezpieczeń Społecznych
Introduction To The Social Security Program

Numer Ubezpieczenia Społecznego
The Social Security Number

Praca i zarobki
Work and Earnings

Świadczenia emerytalne i pośmiertne
Retirement and Survivor Benefits

Zasiłki z tytułu niezdolności do pracy
Disability Benefits

Zasiłki uzupełniające z ubezpieczeń społecznych
Supplemental Security Income Benefits

Procedura odwoławcza
Appeals

Wybrane zagadnienia
Subjects of Special Interest

Ubezpieczenie zdrowotne Medicare
Medicare