Af Soomaali - Somali

Horudhac Ku Saabsan Lambarka Bulshada
Introduction To The Social Security Program

Lambarka Bulshada
The Social Security Number

Shaqada iyo Dakhliga Kaa Soo Gala
Work and Earnings

Macaashka Hawlgabka iyo Dhaxalka
Retirement and Survivor Benefits

Macaashka naafada
Disability Benefits

Kabitaanka Dakhliga ee Lambarka Bulshada
Supplemental Security Income Benefits

Racfaanka
Appeals

Waxaa La Tixgelinayaa Dulsaarka Gaarka Ah
Subjects of Special Interest

Medicare