Tagalog

Panimula sa Programa ng Social Security
Introduction To The Social Security Program

Ang Numero Para Social Security
The Social Security Number

Trabaho at mga Kinikita
Work and Earnings

Mga Benepisyo sa Pagreretiro at Mga Benepisyo sa Mga Nabiyuda/Nabiyudo at Batang naulila
Retirement and Survivor Benefits

Mga Benepisyo para sa Kapansanan
Disability Benefits

Karagdagang Perang Pangseguridad
Supplemental Security Income Benefits

Ang Proseso ng mga Pag-apela
Appeals

Mga Paksa ng Espesyal na Interes
Subjects of Special Interest

Medicare