Tiếng Việt - Vietnamese

Xin giới thiệu Chương Trình An Sinh Xã Hội
Introduction To The Social Security Program

Số An Sinh Xã Hội
The Social Security Number

Việc làm và lương bổng
Work and Earnings

Quyền lợi cho người về hưu và cho người còn sống
Retirement and Survivor Benefits

Quyền lợi cho người tàn tật
Disability Benefits

Bảo Ðảm Phụ Cấp Lợi Tức (SSI)
Supplemental Security Income Benefits

Phương cách khiếu nại
Appeals

Ðề mục đặc biệt nên quan tâm
Subjects of Special Interest

Medicare