Smlouva o Soci?ln?m Zabezpecen? Mezi
Spojen?mi St?ty Merick?mi a Ceskou Republikou

Anglick?

Obsah

Hlavn? Smlouva
C?ST I - V?eobecn? ustanoven?
C?ST II - Ustanoven? o poji?ten?
C?ST III - Ustanoven? o d?vk?ch
C?ST IV - Ruzn? ustanoven?
C?ST V - Prechodn? a z?verecn? ustanoven?
Spr?vn? ujedn?n?
 

SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

MEZI

SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI

A

ČESKOU REPUBLIKOU

 

Spojené státy americké a

Česká republika, dále jen „smluvní státy“,

vedeny přáním upravit vztah mezi oběma státy v oblasti sociálního zabezpečení,
se dohodly takto:

 

ČÁST I

Všeobecná ustanovení

Článek 1

Definice

1.Pro účely této smlouvy se:
 (a)„státním občanem“ rozumí,
  ve vztahu ke Spojeným státům, státní občan Spojených států, jak je definován v oddíle 101 Zákona o imigraci a státní příslušnosti, ve znění pozdějších předpisů a
  ve vztahu k České republice, státní občan České republiky;
 (b)„právními předpisy“ rozumí zákony a předpisy uvedené v článku 2 této smlouvy;
 (c)„příslušným úřadem“ rozumí,
  ve vztahu ke Spojeným státům, komisař pro sociální zabezpečení a
  ve vztahu k České republice, Ministerstvo práce a sociálních věcí;
 (d)„institucí“ rozumí,
  orgán zodpovědný za provádění právních předpisů uvedených v článku 2;
 (e)„dobou pojištění“ rozumí doba placení příspěvků nebo doba příjmu ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, jak ji jako dobu pojištění definují nebo uznávají právní předpisy, podle kterých byla tato doba získána, nebo jakákoli jiná doba, pokud ji tyto právní předpisy uznávají jako rovnocennou době pojištění a
 (f)„dávkou“ rozumí dávka stanovená právními předpisy uvedenými v článku 2 této smlouvy.
2.Ostatní výrazy nedefinované v tomto článku mají význam, který jim náleží podle používaných právních předpisů.

 

Článek 2

Věcný rozsah

1.Tato smlouva se vztahuje na právní předpisy:
 (a)ve vztahu ke Spojeným státům, právní předpisy, jimiž se řídí Federální plán starobního, pozůstalostního a invalidního pojištění,
  --hlava II Zákona o sociálním zabezpečení a předpisy, které k ní příslušejí, kromě oddílů 226, 226A a 228 uvedené hlavy a předpisů příslušejících k těmto oddílům a
  --kapitoly 2 a 21 Zákoníku o národních příjmech (Internal Revenue Code) z roku 1986 a předpisy příslušející k těmto kapitolám;
 (b)ve vztahu k České republice,
  --zákon o důchodovém pojištění a předpisy související s tímto zákonem a
  --zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a předpisy související s tímto zákonem.
2.Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, při aplikaci právních předpisů uvedených v odstavci 1 tohoto článku se nepřihlíží k úmluvám nebo jiným mezinárodním smlouvám nebo nadnárodní úpravě týkající se sociálního zabezpečení, které jsou v platnosti mezi smluvním státem a třetím státem, ani k zákonům a předpisům vyhlášeným za účelem jejich provádění, s výjimkou těch jejich ustanovení, která upravují rozdělení pojistného břemene.
3.S výjimkou skutečnosti uvedené v následující větě se tato smlouva vztahuje také na právní předpisy, které pozměňují, doplňují nebo nahrazují právní předpisy uvedené v odstavci 1. Tato smlouva se vztahuje na budoucí právní předpisy smluvního státu, které stanoví nové kategorie poživatelů dávek nebo nové dávky podle právních předpisů tohoto smluvního státu, pokud příslušný úřad tohoto smluvního státu písemně do tří měsíců ode dne úředního vyhlášení nových právních předpisů neoznámí příslušnému úřadu druhého smluvního státu, že se žádné takové rozšíření smlouvy nezamýšlí.

 

Článek 3

Osobn? rozsah

Tato smlouva se vztahuje na:
 (a)osoby, kter? podl?haj? nebo podl?haly pr?vn?m předpisům jednoho nebo obou smluvn?ch st?t?;
 (b)dal?? osoby ve vztahu k pr?vům, kter? odvozuj? od osob uveden?ch v p?sm. a).

 

Článek 4

Rovnost zach?zen?

Osoby uveden? v čl?nku 3, kter? bydl? na ?zem? smluvn?ho st?tu, jsou postaveny na roveň st?tn?m občanům tohoto smluvn?ho st?tu při pou??v?n? jeho pr?vn?ch předpisů t?kaj?c?ch se n?roku na d?vky a na jejich v?platu.

 

Článek 5

V?voz d?vek

1.Nen?-li v t?to smlouvě stanoveno jinak, jak?koli ustanoven? pr?vn?ch předpisů smluvn?ho st?tu, kter? omezuje n?rok na d?vky nebo jejich v?platu pouze z toho důvodu, ?e dan? osoba bydl? nebo se nach?z? mimo ?zem? uveden?ho smluvn?ho st?tu, se nepou?ije u osob, kter? bydl? na ?zem? druh?ho smluvn?ho st?tu.
2.Pokud pr?vn? předpisy smluvn?ho st?tu stanov? nebo umo?ňuj? v?platu d?vky do třet?ho st?tů, pak tot? plat? pro d?vku poskytovanou podle č?sti III t?to smlouvy.

 

Článek 6

Stejn? posuzov?n? skutečnost?

Skutečnosti nebo ud?losti maj?c? vliv na n?rok, kr?cen?, pozastaven? či v??i d?vky, kter? nastaly na ?zem? jednoho smluvn?ho st?tu, maj? stejn? pr?vn? ?činky, jako by k nim do?lo na ?zem? druh?ho smluvn?ho st?tu.

 

ČÁST II

Ustanoven? o poji?těn?

Článek 7

Z?kladn? pravidlo

Nen?-li v t?to č?sti stanoveno jinak, osoba činn? na ?zem? jednoho smluvn?ho st?tu jako zaměstnanec nebo osoba samostatně v?dělečně činn? podl?h?, pokud jde o tuto činnost, pr?vn?m př?edpisům pouze tohoto smluvn?ho st?tu.

 

Článek 8

Doplňuj?c? pravidla

1.Osoba obvykle zaměstnan? na ?zem? jednoho ze smluvn?ch st?tů zaměstnavatelem, kter? m? m?sto činnosti na tomto ?zem?, kter? je t?mto zaměstnavatelem vysl?na na ?zem? druh?ho smluvn?ho st?tu, aby tam pro něj dočasně vykon?vala pr?ci, podl?h? pr?vn?m předpisům v?hradně prvn?ho smluvn?ho st?tu, jako kdyby vykon?vala pr?ci na jeho ?zem? za předpokladu, ?e doba vysl?n? na ?zem? druh?ho smluvn?ho st?tu nepřesahuje pět let. Pro ?čely tohoto odstavce se zaměstnavatel a jeho dceřin? společnost nebo pobočka, tak jak jsou definov?ny v pr?vn?ch předpisech smluvn?ho st?tu, odkud byl pracovn?k vysl?n, pova?uj? za jednoho a t?ho? zaměstnavatele za předpokladu, ?e bez ohledu na tuto smlouvu by toto zaměstn?n? bylo poji?těno podle pr?vn?ch předpisů smluvn?ho st?tu, odkud byl pracovn?k vysl?n.
2.Odstavec 1 tohoto čl?nku se pou?ije i v př?padě, ?e osobu, kter? byla sv?m zaměstnavatelem vysl?na z ?zem? smluvn?ho st?tu na ?zem? třet?ho st?tů a kter? byla při zaměstn?n? na ?zem? třet?ho st?tů povinně poji?těna podle pr?vn?ch předpisů tohoto smluvn?ho st?tu, tent?? zaměstnavatel n?sledně vy?le z ?zem? třet?ho st?tů na ?zem? druh?ho smluvn?ho st?tu.
3.Osoba, kter? obvykle vykon?v? samostatnou v?dělečnou činnost na ?zem? jednoho smluvn?ho st?tu a kter? dočasně přesune svou samostatnou v?dělečnou činnost na ?zem? druh?ho smluvn?ho st?tu, podl?h? pr?vn?m předpisům pouze prvn?ho smluvn?ho st?tu, pokud přepokl?dan? doba samostatn? v?dělečn? činnosti na ?zem? druh?ho smluvn?ho st?tu nepřesahuje pět let.
4.Cestuj?c? zaměstnanci leteck?ch společnost?, kteř? vykon?vaj? pr?ci na ?zem?ch obou smluvn?ch stran, a kteř? by jinak podl?hali pr?vn?m předpisům obou smluvn?ch st?tů, podl?haj? s ohledem na uvedenou pr?ci pr?vn?m předpisům pouze toho smluvn?ho st?tu, na jeho? ?zem? m? společnost sv? hlavn? s?dlo. Pokud v?ak tito zaměstnanci maj? bydli?tě na ?zem? druh?ho smluvn?ho st?tu, podl?haj? pr?vn?m předpisům pouze tohoto st?tů.

 

Článek 9

Zaměstn?n? ve st?tn?ch služb?ch

1.Touto smlouvou nejsou dotcena ustanoven? V?deňsk? ?mluvy o diplomatick?ch styc?ch z 18. dubna 1961 ani V?deňsk? ?mluvy o konzul?rn?ch styc?ch z 24. dubna 1963.
2.St?tn? občan? smluvn?ho st?tu, kter? zamestn?v? vl?da tohoto st?tů na ?zem? druh?ho smluvn?ho st?tu, av?ak na kter? se ?mluvy uveden? v odstavci 1 tohoto čl?nku nevztahuj?, podl?haj? pr?vn?m předpisům pouze prvn?ho smluvn?ho st?tu. Pro ?čely tohoto odstavce zahrnuje zaměstn?n? vl?dou smluvn?ho st?tu i zaměstn?n? jej?m prostřednictv?m.

Článek 10

V?jimky

Na ??dost zaměstnance a jeho zaměstnavatele nebo osoby samostatně v?dělečně cinn? se mohou př?slu?n? ?rady obou smluvn?ch st?tů, nebo jimi pověřen? instituce, dohodnout na udělen? v?jimky z ustanoven? t?to č?sti ve vztahu k určit?m osob?m nebo kategori?m osob za předpokladu, ?e ka?d? dotčen? osoba bude podl?hat pr?vn?m předpisům jednoho ze smluvn?ch st?tů.

 

ČÁST III

Ustanoven? o d?vk?ch

Článek 11

D?vky podle pr?vn?ch předpisů Spojen?ch st?tů

1.Pokud osoba z?skala alespoň ?est čtvrtlet? poji?těn? podle pr?vn?ch předpisů Spojen?ch st?tů, ale nem? dostatečn? doby poji?těn? pro splnen? podm?nek n?roku na d?vky podle pr?vn?ch předpisů Spojen?ch st?tů, potom instituce Spojen?ch st?tů vezme pro ?čely stanoven? n?roku na d?vky podle tohoto čl?nku v ?vahu doby poji?těn? z?skan? podle pr?vn?ch předpisů Česk? republiky, kter? se nepřekr?vaj? s dobami poji?těn? ji? z?skan?mi podle pr?vn?ch předpisů Spojen?ch st?tů.
2.Instituce Spojen?ch st?tů pri rozhodov?n? o n?roku na d?vky podle odstavce 1 tohoto čl?nku pripisuje jedno čtvrtlet? poji?těn? za ka?d?ch započat?ch 90 dnů poji?těn? potvrzen?ch instituc? Česk? republiky; ??dn? čtvrtlet? poji?těn? se v?ak nepřipisuje za jak?koli kalend?řn? čtvrtlet?, kter? ji? bylo přips?no jako čtvrtlet? poji?těn? podle pr?vn?ch předpisů Spojen?ch st?tů. Celkov? počet čtvrtlet? poji?těn?, kter? maj? b?t přips?ny na rok, nepřekračuje čtyři. Nicm?ně instituce Spojen?ch st?tů nevezme v ?vahu doby poji?těn? z?skan? před datem, od něho? mohou b?t podle jejich pr?vn?ch předpisů doby poji?těn? započ?t?v?ny nejdř?ve.
3.Pokud se n?rok na d?vku podle pr?vn?ch předpisů Spojen?ch st?tů stanov? podle ustanoven? odstavce 1 tohoto čl?nku, instituce Spojen?ch st?tů vypoč?t? poměrnou z?kladn? pojistnou č?stku v souladu s pr?vn?mi předpisy Spojen?ch st?tů na z?kladě a) průměrn?ho v?delku osoby zohledněn?ho v?hradně podle pr?vn?ch předpisů Spojen?ch st?tů a b) poměru doby poji?těn? dan? osoby podle pr?vn?ch předpisů Spojen?ch st?tů k celkov? době poji?těn? v průběhu ?ivota, jak je stanoveno v souladu s pr?vn?mi předpisy Spojen?ch st?tů. D?vky splatn? podle pr?vn?ch předpisů Spojen?ch st?tů se vypočtou jako pomer ze z?kladn? pojistn? č?stky.
4.N?rok na d?vku od Spojen?ch st?tů, kter? vypl?v? z odstavce 1 tohoto čl?nku, zanik? z?sk?n?m dostatečn?ch dob poji?těn? podle pr?vn?ch předpisů Spojen?ch st?tů pro stanoven? n?roku na rovnocennou nebo vy??? d?vku bez potřeby pou?it? odstavce 1 tohoto čl?nku.

 

Článek 12

D?vky podle pr?vn?ch předpisů Česk? republiky

1.Jsou-li podle pr?vn?ch předpisů Česk? republiky splneny podm?nky n?roku na d?vku i bez přihl?dnůt? k dob?m poji?těn? z?skan?m podle pr?vn?ch předpisů Spojen?ch st?tů, stanov? instituce Česk? republiky d?vku:
 (a)v?lučně na z?kladě dob poji?těn? z?skan?ch podle pr?vn?ch předpisů Česk? republiky a rovně?
 (b)podle pravidel stanoven?ch v odstavci 2 s v?jimkou př?padu, kdy v?sledek takov?ho v?počtu by byl stejn? nebo ni???, ne? v?sledek v?počtu podle p?smene a).
2.Pokud n?rok na d?vku podle pr?vn?ch předpisů Česk? republiky mů?e vzniknout pouze s přihl?dnůt?m k dob?m poji?těn? z?skan?m podle pr?vn?ch předpisů Spojen?ch st?tů, pak instituce Česk? republiky přihl?dne k dob?m poji?těn? z?skan?m podle pr?vn?ch předpisů Spojen?ch st?tů v rozsahu, ve kter?m se nepřekr?vaj? s dobami poji?těn? z?skan?mi podle pr?vn?ch předpisů Česk? republiky a:
 (a)stanov? nejprve teoretickou v??i d?vky, kter? by n?le?ela v př?pade, ?e by v?echny doby poji?těn? byly z?sk?ny podle pr?vn?ch předpisů Česk? republiky a
 (b)pot?, na z?kladě teoretick? v??e urcčn? podle p?smene a), stanov? skutečnou v??i d?vky podle pomeru d?lky dob poji?těn? z?skan?ch podle pr?vn?ch předpisů Česk? republiky k celkov? době poji?těn?.
 Instituce Česk? republiky vezme při aplikaci ustanoven? p?sm. a) tohoto odstavce za z?klad pro v?počet d?vky v ?vahu pouze př?jmy dosa?en? v dob?ch poji?těn? z?skan?ch podle pr?vn?ch předpisů, kter? prov?d?. Tyto př?jmy, s indexac? podle pr?vn?ch předpisů Česk? republiky, budou pova?ov?ny za dosa?en? i v dob?ch poji?těn? z?skan?ch podle pr?vn?ch předpisů Spojen?ch st?tů, k nim? přihl?? při stanoven? teoretick? v??e d?vky.
3.Opr?vněn? osoba bude m?t od instituce Česk? republiky n?rok na vy??? z d?vek vypočten?ch podle odstavcůu 1 a 2.
4.Při aplikaci odstavce 2 tohoto čl?nku instituce Česk? republiky započte za ka?d? čtvrtlet? poji?těn? potvrzen? instituc? Spojen?ch st?tů 90 dnů poji?těn?. V př?pade, ?e jsou za 1 kalend?řn? rok potvrzena čtyři čtvrtlet? poji?těn?, započte česk? instituce pln? počet dnů poji?těn? v dan?m kalend?řn?m roce.
5.Nedosahuje-li doba poji?těn? z?skan? podle pr?vn?ch předpisů Česk? republiky dvan?cti měs?ců a nevznikne-li na jej?m z?kladě n?rok na d?vku, instituce Česk? republiky d?vku nepřizn?.
6.Česk? př?slu?n? ?řad mů?e omezit pou?it? ustanoven? čl?nku 6 ve prospěch určit?ch kategori? osob.
7.Podm?nkou vzniku n?roku na pln? invalidn? důchod osob?m, kter? pro svůj dlouhodobě nepř?zniv? zdravotn? stav vznikl? před dosa?en?m 18 let věku nebyly ?častny poji?těn? po potrebnou dobu, je trval? pobyt na ?zem? Česk? republiky.

 

ČÁST IV

Různ? ustanoven?

Článek 13

Spolupr?ce př?slu?n?ch ?řadů

Př?slu?n? ?řady obou smluvn?ch st?tů:

 (a)sjednaj? spr?vn? ujedn?n? pro prov?děn? t?to smlouvy;
 (b)si navz?jem sdel? informace t?kaj?c? se opatren? prijat?ch k prov?děn? t?to smlouvy a
 (c)si navz?jem sděl? informace o v?ech změn?ch sv?ch p&3345;?slu?n?ch pr?vn?ch předpisů, kter? mohou m?t vliv na prov?děn? t?to smlouvy.

 

Článek 14

Vz?jemn? pomoc

Př?slu?n? ?řady a instituce smluvn?ch st?tů si v r?mci jim n?le?ej?c?ch pravomoc? navz?jem pom?haj? pri prov?děn? t?to smlouvy. Tato pomoc je bezplatn? s v?hradou v?jimek dohodnůt?ch v r?mci spr?vn?ho ujedn?n?.

 

Článek 15

Ochrana vyměňovan?ch informac?

Nen?-li ve vnitrost?tn?ch předpisech smluvn?ho st?tu stanoveno jinak, informace o osob?ch, kter? jsou smluvn?mu st?tů před?v?ny v souladu s touto smlouvou druh?m smluvn?m st?tem, se pou??vaj? v?hradně pro ?čely prov?děn? t?to smlouvy. Tyto informace obdr?en? smluvn?m st?tem jsou spravov?ny podle vnitrost?tn?ch předpisů o ochrane osobn?ch ?dajů tohoto smluvn?ho st?tu.

 

Článek 16

Poplatky, legalizace a ověřov?n? dokumentů

1.Pokud se v pr?vn?ch předpisech smluvn?ho st?tu stanov?, ?e jak?koli dokument, kter? se předkl?d? př?slu?n?mu ?řadu nebo instituci uveden?ho smluvn?ho st?tu, je zcela nebo č?stečně osvobozen od poplatků včetně konzul?rn?ch a spr?vn?ch poplatků, pak se toto osvobozen? tak? vztahuje na obdobn? dokumenty, kter? se předkl?daj? př?slu?n?mu ?řadu nebo instituci druh?ho smluvn?ho st?tu při prov?děn? t?to smlouvy.
2.Dokumenty a potvrzen? předkl?dan? pro ?čely prov?děn? t?to smlouvy jsou vyňaty z po?adavků na legalizaci diplomatick?mi nebo konzul?rn?mi ?řady.
3.Kopie dokumentů ověřen? jako prav? a přesn? kopie instituc? jednoho smluvn?ho st?tu přij?m? instituce druh?ho smluvn?ho st?tu jako prav? a přesn? kopie bez dal??ho ověřov?n?. Instituce ka?d?ho smluvn?ho st?tu je v?ak koněcn?m posuzovatelem průkazn? hodnoty dokladu, kter? mu byl předlo?en z jak?hokoli zdroje.

 

Článek 17

Komunikace a pou??v?n? jazyků

1.Př?slu?n? ?rady a instituce smluvn?ch st?tů mohou vz?jemně a s jakoukoli osobou komunikovat př?mo bez ohledu na to, kde m? tato osoba bydli?tě, kdykoli je to nezbytn? pro prov?děn? t?to smlouvy.
2.Př?slu?n? ?řad nebo instituce smluvn?ho st?tu nemů?e odm?tnout ??dost nebo dokument pouze z důvodu, ?e je v jazyce druh?ho smluvn?ho st?tu.

 

Článek 18

??dosti o d?vky

1.P?semn? ??dost o d?vky podan? instituci jednoho smluvn?ho st?tu chr?n? pr?va ?adatelů a pova?uje se za ??dost podanou podle pr?vn?ch předpisů druh?ho smluvn?ho st?tu, jestli?e ?adatel:
 (a)po?aduje, aby jeho ??dost byla pova?ov?na za ??dost podle pr?vn?ch předpisů druh?ho smluvn?ho st?tu, nebo, nen?-li takov?ho po?adavku,
 (b)poskytuje informace svědč?c? o tom, ?e doby poji?těn? byly z?sk?ny podle pr?vn?ch předpisů druh?ho smluvn?ho st?tu.
2.?adatel mů?e po??dat, aby jeho ??dost nebyla pova?ov?na za ??dost podanou podle pr?vn?ch předpisů druh?ho smluvn?ho st?tu, př?padně aby byla ve druh?m smluvn?m st?tě ?činn? od jin?ho data, za podm?nek a v souladu s pr?vn?mi předpisy druh?ho smluvn?ho st?tu.
3.Ustanoven? č?sti III t?to smlouvy se vztahuj? pouze na d?vky, o ně? bylo po??d?no v den, kdy tato smlouva vstoup? v platnost, nebo po tomto dni.

 

Článek 19

Opravn? prostředky

P?semn? opravn? prostředky proti rozhodnůt?, kter? učinila instituce jednoho smluvn?ho st?tu, je mo?n? ?cinne podat u instituce kter?hokoli smluvn?ho st?tu. O opravn?m prostředku se rozhoduje podle postupu a pr?vn?ch předpisů smluvn?ho st?tu, proti jeho? rozhodnůt? směřuje.

 

Článek 20

Před?v?n? ??dost?, ozn?men? a p?semn?ch opravn?ch prostředku

1.Ve v?ech pě?padech, na ně? se vztahuj? ustanoven? čl?nku 18 a 19 t?to smlouvy, instituce, j? byly ??dosti, ozn?men? nebo p?semn? opravn? prostředky předlo?eny, uvede na dokumentech datum přijet? a postoup? je bez prodlen? instituci druh?ho smluvn?ho st?tu.
2.Ve?ker? ??dosti, ozn?men? nebo p?semn? opravn? prostředky, kter? musej? b?t podle pr?vn?ch předpisů jednoho smluvn?ho st?tu předlo?eny v předepsan? lhůte u instituce tohoto smluvn?ho st?tu, av?ak nam?sto toho byly v t?e lhůte předlo?eny instituci druh?ho smluvn?ho st?tu, se pova?uj? za předlo?en? včas.

 

Článek 21

Měna plateb

1.Platby podle t?to smlouvy je mo?n? prov?det v měně smluvn?ho st?tu, kter? platby prov?d?, nebo v jin? volně směniteln? měeně.
2.V př?padě, ?e kter?koli ze smluvn?ch st?tů přijme ustanoven? smeruj?c? k omezen? smeny nebo v?vozu men, vl?dy obou smluvn?ch st?tů neprodleně přijmou opatřen? nezbytn? k zaji?těen? převodu č?stek, kter? maj? b?t vyplaceny podle t?to smlouvy.

 

Článek 22

Ře?en? sporů

Ve?ker? spory t?kaj?c? se v?kladu nebo prov?děn? t?to smlouvy se ře?? jedn?n?m mezi př?slu?n?mi ?řady.

 

ČÁST V


Přechodn? a z?verečn? ustanoven?

Článek 23

Přechodn? ustanoven?

1.Tato smlouva nezakl?d? ??dn? n?rok na v?platu d?vky za jakoukoli dobu před vstupem t?to smlouvy v platnost, ani jednor?zov? d?vky v př?padě ?mrt?, pokud dan? osoba zemřela před vstupem t?to smlouvy v platnost.
2.Při rozhodov?n? o n?roku na d?vky podle t?to smlouvy se berou v ?vahu doby poji?těn? z?skan? podle pr?vn?ch předpisů kter?hokoli ze smluvn?ch st?tů a jin? ud?losti, kter? nastaly před vstupem t?to smlouvy v platnost.
3.Při pou??v?n? odst. 1 a 3 čl?nku 8 t?to smlouvy v př?padě osob, kter? na ?zem? smluvn?ho st?tu vykon?valy činnost jako zaměstnan? nebo samostatně v?dělečně činn? osoby přede dnem vstupu t?to smlouvy v platnost, se m? za to, ?e tato činnost byla zah?jena dnem vstupu t?to smlouvy v platnost.

 

Článek 24

Dř?věj?? rozhodnut?

1.Rozhodnut? t?kaj?c? se n?roku na d?vky, kter? byla učinena před vstupem t?to smlouvy v platnost, neodporuj? pou??v?n? t?to smlouvy.
2.Uplatňov?n? t?to smlouvy nesm? v?st ke sn?en? v??e d?vky, na n? byl přizn?n n?rok před jej?m vstupem v platnost.

 

Článek 25

Vstup v platnost

Tato smlouva vstoup? v platnost prv?ho dne třet?ho měs?ce n?sleduj?c?ho po měs?ci, v něm? si smluvn? st?ty vz?jemně p?semně ozn?m?, ?e byly splněny v?echny nezbytn? z?konn? a ?stavn? podm?nky pro vstup t?to smlouvy v platnost.

 

Článek 26

Platnost, změny a ukončen? platnosti smlouvy

1.Tato smlouva se uzav?r? na dobu neurčitou.
2.Tuto smlouvu je v budoucnu mo?n? pozměnit doplňkov?mi smlouvami, kter? se od sv?ho vstupu v platnost budou pova?ovat za ned?lnou souč?st t?to smlouvy.
3.Tato smlouva mů?e b?t vypovězena ka?d?m smluvn?m st?tem doručen?m p?semn?ho ozn?men? o jej? v?povědi druh?mu smluvn?mu st?tů. V př?padě v?povědi zůstane smlouva v platnosti a? do doby uplynut? kalend?řn?ho roku n?sleduj?c?ho po roce, v něm? bylo p?semn? ozn?men? o v?povědi jednoho smluvn?ho st?tu doručeno druh?mu smluvn?mu st?tu.
4.Bude-li tato smlouva vypovězena, pr?va t?kaj?c? se n?roku na d?vky nebo v?platy d?vek nabyt? podle t?to smlouvy zůustanou zachov?na. Smluvn? st?ty přijmou opatřen? o n?roc?ch v průběhu jejich nab?v?n?.

 

NA DUKAZ ČEHO? N?E PODEPSAN?, ř?dne k tomu zmocněn?, podepsali tuto smlouvu.

D?NO v Praha dne 7. z?ř? 2007 ve dvou původn?ch vyhotoven?ch, ka?d? v jazyce anglick?m a česk?m, přičem? obě zněn? maj? stejnou platnost.

 

ZA
SPOJEN? ST?TY AMERICK?:
 
Richard W. Graber

ZA
ZA ČESKOU REPUBLIKU:
 
Petr Nečas

 

 

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

O PROVÁDĚNÍ SMLOUVY

O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

MEZI SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI

A ČESKOU REPUBLIKOU

 

 

př?slu?n? ?řad Spojen?ch st?tů americk?ch a
př?slu?n? ?řad Česk? republiky,

v souladu s čl. 13 p?sm. a) Smlouvy o soci?ln?m zabezpečen? mezi Spojen?mi st?ty americk?mi a Českou republikou ze dne 7. z?ř? 2007, d?le jen, Smlouva“, se dohodly takto:

 

Č?st I

Obecn? ustanoven?

Článek 1

V?razy pou?it? v tomto spr?vn?m ujedn?n? maj? stejn? v?znam jako ve Smlouvě.

 

Článek 2

1.Institucemi uveden?mi v čl. 1 odst. 1 p?sm. d) Smlouvy jsou:
 (a)za Spojen? st?ty ? the Social Security Administration (Spr?va soci?ln?ho zabezpečen?);
 (b)Českou republiku ? Česk? spr?va soci?ln?ho zabezpečen?.
2.Instituce uveden? v odstavci 1 tohoto čl?nku se dohodnou na společn?ch postupech a formul?ř?ch nezbytn?ch k prov?děn? Smlouvy a tohoto spr?vn?ho ujedn?n?.

 

Č?st II

Ustanoven? o poji?těn?

Článek 3

1.(a)Pokud osoba podl?h? pr?vn?m předpisům jednoho smluvn?ho st?tu, v souladu s Č?st? II Smlouvy, instituce tohoto smluvn?ho st?tu vyd? na ??dost zaměstnavatele nebo osoby samostatně v?dělečně činn? osvědčen? stanovuj?c?, ?e dan? osoba podl?h? těmto pr?vn?m předpisům, a obsahuj?c? ?daj o dobe platnosti tohoto osvědčen?.
 (b)Je-li to mo?n?, bude zaměstnavatelem nebo osobou samostatně v?dělečně činnou osvědčen? vy??d?no předem.
 (c)Osvědčen? dokl?d?, ?e se na danou osobu nevztahuj? pr?vn? předpisy druh?ho smluvn?ho st?tu o povinn?m poji?těn? ve vztahu k dan?mu zaměstn?n? nebo samostatn#283; v?d#283;lečn? činnosti.
2.Osvědčen? uveden? v odstavci 1 tohoto čl?nku vyd?vaj? a v?jimky podle čl?nku 10 Smlouvy uděluj? instituce uveden? v čl?nku 2 tohoto spr?vn?ho ujedn?n?.
3.Zaměstnavatel a zaměstnanec nebo osoba samostatně v?dělečně činn? předlo??, bude-li mo?no předem, ??dost o v?jimku podle čl?nku 10 Smlouvy instituci smluvn?ho st?tu, podle jeho? pr?vn?ch předpisů je poji?těn? po?adov?no.
4.Instituce smluvn?ho st?tu, kter? vyd?v? osvědčen? uveden? v odstavci 1 tohoto čl?nku, poskytne podle potřeby kopii osvědčen? nebo dohodnůt? informace z tohoto osvědčen? instituci druh?ho smluvn?ho st?tu.

 

Č?st III

Ustanoven? o d?vk?ch

Článek 4

1.??dosti o d?vky na z?klade Smlouvy se pod?vaj? na formul?ř?ch dohodnut?ch institucemi obou smluvn?ch st?tů.
2.Instituce smluvn?ho st?tu, u n? je ??dost o d?vky podle Smlouvy pod?na jako prvn?, postoup? ??dost instituci druh?ho smluvn?ho st?tu, s vyznačen?m data přijet? t?to ??dosti. Instituce prvn?ho smluvn?ho st?tu rovně? poskytne na dohodnůt?ch formul?ř?ch doklad o průběhu dob poji?těn? z?skan?ch podle jeho pr?vn?ch předpisů a dal?? informace, je? m? k dispozici, kter? mohou b?t po?adov?ny instituc? druh?ho smluvn?ho st?tu k dokončen? řr?zen? o d?vce.
3.Instituce smluvn?ho st?tu, kter? obdr?? ??dost, je? byla jako prvn? pod?na u instituce druh?ho smluvn?ho st?tu, neprodleně poskytne instituci druh?ho smluvn?ho st?tu tyt? informace uveden? v odst. 2 tohoto čl?nku, kter? jsou vy?adov?ny k ukončen? ř?zen? o d?vce v prvn?m smluvn?m st?tě.
4.Instituce smluvn?ho st?tu, u kter? byla ??dost o d?vky pod?na, ověř? informace t?kaj?c? se ?adatele a jeho rodinn?ch př?slu?n?ku. Druh informac?, kter? podl?haj? ověřen?, bude dohodnůt institucemi obou smluvn?ch st?tů.

 

Č?st IV


Různ? ustanoven?

Článek 5

Za ?čelem prov?děn? Smlouvy poskytne instituce jednoho smluvn?ho st?tu na ??dost instituci druh?ho smluvn?ho st?tu dostupn? informace t?kaj?c? se n?roku ka?d? určen? osoby v souladu s opatřen?mi dohodnut?mi podle čl. 2 odst. 2 tohoto spr?vn?ho ujedn?n?.

 

Článek 6

Pro zjednodu?en? prov?děn? Smlouvy a tohoto spr?vn?ho ujedn?n? se instituce mohou dohodnout na opatřen?ch pro poskytov?n? a v?měnu dat elektronickou cestou v souladu s čl?nkem 15 Smlouvy.

 

Článek 7

1.Je-li administrativn? pomoc po?adov?na na z?kladě čl?nku 14 Smlouvy, bude bezplatn?. V?daje jin? ne? standardn? person?ln? a provozn? n?klady instituce poskytuj?c? tuto pomoc budou refundov?ny, nebude-li mezi př?slu?n?mi ?řady nebo institucemi smluvn?ch st?tů dohodnuto jinak.
2.Instituce jednoho smluvn?ho st?tu poskytne na ??dost bezplatně instituci druh?ho smluvn?ho st?tu ve?ker? l?kařsk? informace a dokumentaci, kter? m? k dispozici, t?kaj?c? se invalidity ?adatele nebo př?jemce d?vky.
3.Vy?aduje-li instituce jednoho smluvn?ho st?tu, aby se osoba na ?zem? druh?ho smluvn?ho st?tu, kter? pob?r? nebo ??d? o d?vky na z?kladě Smlouvy, podrobila l?kařsk?mu vy?etřen?, zajist? toto vy?etřen?, pokud je uvedenou instituc? po?adov?no, instituce druh?ho smluvn?ho st?tu v souladu s pravidly instituce, kter? vy?etřen? prov?d?, a na n?klady instituce, kter? si vy?etřen? vy??dala.
4.Instituce jednoho smluvn?ho st?tu uhrad? č?stky dlu?n? na z?kladě odstavců 1 nebo 3 tohoto čl?nku po předlo?en? v?kazu v?dajů instituc? druh?ho smluvn?ho st?tu.

 

Článek 8

1.D?vky se vypl?c? př?mo opr?vněn?m osob?m v souladu s pr?vn?mi předpisy smluvn?ch st?tů.
2.Instituce smluvn?ch st?tů neprov?d? při v?platě d?vek podle Smlouvy ??dn? sr?ky na sv? administrativn? v?daje.

 

Článek 9

Instituce obou smluvn?ch st?tů si vyměn? statistick? ?daje o poctu osvědčen? vydan?ch na z?kladě čl?nku 3 tohoto spr?vn?ho ujedn?n? a o platb?ch proveden?ch ve prospěch př?jemců na z?kladě Smlouvy. Uveden? statistick? ?daje budou poskytov?ny ka?doročně v dohodnůt? formě.

 

Článek 10

Př?slu?n? ?řady si mohou vz?jemně p?semněe ozn?mit změny v n?zvech instituc? bez potřeby měnit toto spr?vn? ujedn?n?.

 

Článek 11

Toto spr?vn? ujedn?n? vstupuje v platnost dnem, kdy vstupuje v platnost Smlouva, a plat? po stejnou dobu.

 

D?NO v Praha dne 7. z?ř? 2007 ve dvou původn?ch vyhotoven?ch, ka?d? v jazyce anglick?m a Česk?m, přiČem? obe zněn? maj? stejnou platnost.

 

ZA PŘ?SLU?N? ?ŘAD
SPOJEN?CH ST?TŮ AMERICK?CH:
 
Richard W. Graber

ZA PŘ?SLU?N? ?ŘAD
ČESK? REPUBLIKY:
 
Petr Nečas