Overenskomst med Danmark om social sikring

Engelsk

Indhold

Overenskomst
Afsnit I - Almindelige bestemmelser
Afsnit II - Bestemmelser om den lovgivning, der finder anvendelse
Afsnit III - Bestemmelser om ydelser
Afsnit IV - Forskellige bestemmelser
Afsnit V - Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser
Administrativ aftale
 

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING

MELLEM

AMERIKAS FORENEDE STATER

OG

KONGERIGET DANMARK

 

Amerikas Forenede Staters regering og

Kongeriget Danmarks regering,

der har besluttet at regulere samarbejdet mellem de to stater p? socialsikringsomr?det, er blevet enige om f?lgende:

 

AFSNIT I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Definitioner

 1. I denne overenskomst


  1. betyder "omr?de"


  i relation til Amerikas Forenede Stater, samtlige stater, District of Columbia, distriktet Puerto Rico, Jomfru?erne, Guam, amerikansk Samoa og distriktet De nordlige Marianer, og

  med hensyn til Kongeriget Danmark, dets nationale territorium med undtagelse af Gr?nland og F?r?erne;

  1. betyder "statsborger"


  i relation til Amerikas Forenede Stater, en statsborger i Amerikas Forenede Stater som defineret i ? 101 i lov om immigration og statsborgerskab, med senere ?ndringer, og

  i relation til Danmark, en person med dansk indf?dsret;

  1. betyder "lovgivning" de love og bestemmelser, der er n?vnt i denne overenskomsts artikel 2;

  2. betyder "kompetent myndighed",

  i relation til Amerikas Forenede Stater, kommiss?ren for Den Sociale Sikringsadministration, og

  i relation til Danmark, socialministeren;

  1. betyder "institution",

  i relation til Amerikas Forenede Stater Den Sociale Sikringsadministration, og

  i relation til Danmark en institution, der er ansvarlig for anvendelsen af lovgivningen i Danmark;

  1. betyder "d?kningsperiode" en periode, i hvilken der er betalt bidrag eller en periode med indt?gt fra l?nnet besk?ftigelse eller som selvst?ndig erhvervsdrivende, som defineret, godskrevet eller anerkendt som en d?kningsperiode efter den lovgivning i medf?r af hvilken, s?dan en periode er blevet tilbagelagt, eller en tilsvarende periode i det omfang, den er anerkendt under denne lovgivning som svarende til en d?kningsperiode;


  1. betyder "ydelse" enhver ydelse i henhold til den lovgivning, der er anf?rt i denne overenskomsts artikel 2;


  1. betyder "bop?l" i relation til Kongeriget Danmark, s?dvanlig, lovligt etableret bop?l;


  1. har "flygtning" den betydning, der er fastsat i artikel 1 i Konventionen om flygtninges retsstilling af 28. juli 1951 og i Protokollen til Konventionen af 31. januar 1967;


  1. har "statsl?s person" den betydning, der er fastsat i artikel 1 i Konventionen om statsl?se personers retsstilling af 28. september 1954;


  1. betyder "selvst?ndig erhvervsdrivende" i relation til Kongeriget Danmark enhver person, der har ret til ydelser efter lov om dagpenge ved sygdom og bekendtg?relser herom p? grundlag af anden erhvervsindt?gt end l?nindt?gt.


 2. Andre udtryk, der ikke er defineret i denne artikel, skal have den betydning, der er tillagt dem i den p?g?ldende lovgivning.

Artikel 2

Anvendelsesomr?de

 1. Denne overenskomst finder anvendelse p? f?lgende lovgivning:

  1. i relation til Amerikas Forenede Stater den lovgivning, der regulerer det f?derale forsikringsprogram vedr?rende alderspension, efterlevelsespension og invalidepension:

   1. Afsnit II i Lov om social sikring og administrative bestemmelser i henhold hertil med undtagelse af ?? 226, 226A og 228 i dette afsnit og administrative bestemmelser, der vedr?rer disse paragrafer;
   2. Kapitlerne 2 og 21 i lov om national beskatning (Internal Revenue Code fra 1986) og administrative bestemmelser, der vedr?rer disse kapitler;


  2. i relation til Kongeriget Danmark:


   1. Lov om social pension og administrative bestemmelser, der vedr?rer denne lov;
   2. Lov om h?jeste, mellemste, forh?jet almindelig og almindelig f?rtidspension og administrative bestemmelser, der vedr?rer denne lov
   3. Lov om Arbejdsmarkedets Till?gspension (ATP) og administrative bestemmelser hertil.


 2. Medmindre andet er bestemt i denne overenskomst, omfatter de love og administrative bestemmelser, der er n?vnt i denne artikels stk. 1, ikke traktater eller andre internationale aftaler eller overstatslig lovgivning om social sikring, som er indg?et mellem en kontraherende stat og et tredjeland, eller lovgivning eller administrative bestemmelser, der er vedtaget med henblik p? gennemf?relsen heraf.

 3. Medmindre andet fremg?r af den f?lgende s?tning, skal denne overenskomst ogs? g?lde for den lovgivning, som ?ndrer eller supplerer den lovgivning, der er n?vnt i stk. 1. Denne overenskomst skal finde anvendelse p? en kontraherende stats fremtidige lovgivning, som inddrager nye grupper af modtagere eller nye ydelser under den kontraherende stats lovgivning, medmindre den kompetente myndighed i den kontraherende stat skriftligt underretter den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat senest tre m?neder fra den dato, hvor den ny lovgivning blev offentliggjort om, at det ikke er hensigten at udvide overenskomstens anvendelsesomr?de.


 

Artikel 3

Personkredsen

Medmindre andet er bestemt i denne overenskomst finder den anvendelse p?:

 1. statsborgere i de kontraherende stater,
 2. flygtninge,
 3. statsl?se personer,
 4. andre personer med hensyn til de rettigheder, der afledes fra de ovenn?vnte personer, og
 5. statsborgere i en anden stat end en kontraherende stat, som ikke er omfattet af litra d).

 

Artikel 4

Ligebehandling

Medmindre andet f?lger af denne overenskomst, skal en person, der er n?vnt i artikel 3, litra a), b), c) eller d) med bop?l p? en af de kontraherende staters omr?de, ligebehandles med denne kontraherende stats statsborgere med hensyn til retten til eller udbetaling af ydelser i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat.

 

Artikel 5

Eksport af ydelser

 1. Medmindre andet er bestemt i denne overenskomst, skal en bestemmelse i en kontraherende stats lovgivning, som begr?nser retten til eller udbetaling af ydelser udelukkende af den grund, at personen har bop?l uden for eller ikke opholder sig p? den kontraherende stats omr?de, ikke finde anvendelse i forhold til de personer, der er n?vnt i artikel 3, litra a), b), c) eller d), som har bop?l p? den anden kontraherende stats omr?de.


 2. ? 202 (t)(11) (E) i Amerikas Forenede Staters lov om social sikring finder ikke anvendelse p? en dansk statsborger med mindre den p?g?ldende har bop?l p? Amerikas Forenede Staters, Danmarks eller et tredje lands omr?de med hvilket Amerikas Forenede Stater har indg?et en overenskomst om social sikring i medf?r af ? 233 i lov om social sikring.

 

AFSNIT II

Bestemmelser om den lovgivning, der finder anvendelse

Artikel 6

Bestemmelser om d?kning

 1. Medmindre andet er bestemt i denne artikel, skal en person, der er besk?ftiget p? en af de kontraherende staters omr?de med hensyn til denne besk?ftigelse, udelukkende v?re omfattet af denne stats lovgivning.


  1. N?r en person, der s?dvanligvis er besk?ftiget af en arbejdsgiver p? Amerikas Forenede Staters omr?de, af denne arbejdsgiver midlertidigt udsendes til dansk omr?de, skal denne person udelukkende v?re omfattet af amerikansk lovgivning, som om personen var besk?ftiget p? Amerikas Forenede Staters, omr?de forudsat besk?ftigelsesperioden p? dansk omr?de ikke forventes at overstige fem ?r. Ved anvendelsen af dette stykke skal en arbejdsgiver og dennes datterselskab (som defineret i amerikansk lovgivning) v?re ?n og samme under foruds?tning af, at besk?ftigelsen ville v?re d?kket under amerikansk lovgivning, ogs? selv om denne overenskomst ikke eksisterede.


  2. N?r en person, som har bop?l p? dansk omr?de, er besk?ftiget af en arbejdsgiver, hvis hjemsted eller hoveds?de ligger p? dansk omr?de, midlertidigt udsendes af arbejdsgiveren fra dansk omr?de til Amerikas Forenede Staters omr?de, skal den p?g?ldende udelukkende v?re omfattet af dansk lovgivning, som om p?g?ldende var besk?ftiget og havde bop?l p? dansk omr?de under foruds?tning af, at besk?ftigelsesperioden p? Amerikas Forenede Staters omr?de ikke forventes at overstige tre ?r.


 2. Stk. 2 finder anvendelse p? en person, som er blevet udsendt af sin arbejdsgiver fra den ene kontraherende stats omr?de til en tredje stats omr?de, og som efter loven er omfattet af den kontraherende stats lovgivning, imens den p?g?ldende er besk?ftiget p? tredjestatens omr?de, og derefter af denne arbejdsgiver udsendes fra tredjestaten til den anden kontraherende stats omr?de.


 3. En selvst?ndig erhvervsdrivende, som har bop?l p? en af de kontraherende staters omr?de, skal udelukkende v?re omfattet af denne stats lovgivning.


 4. Hvis den samme aktivitet betragtes som selvst?ndig erhvervsvirksomhed under en af de kontraherende staters lovgivning og som l?nnet besk?ftigelse under den anden kontraherende stats lovgivning, skal denne aktivitet udelukkende v?re omfattet af f?rstn?vnte stats lovgivning under foruds?tning af, at personen har bop?l p? denne stats omr?de og kun af den anden stats lovgivning i andre tilf?lde.


  1. En person, der er besk?ftiget som officer eller bes?tningsmedlem om bord p? et skib, som f?rer en af de kontraherende staters flag, og som er d?kket af begge kontraherende staters lovgivning, skal kun v?re omfattet af den kontraherende stats lovgivning, hvis flag skibet f?rer. For s? vidt ang?r foreg?ende s?tning defineres et skib, som f?rer Amerikas Forenede Staters flag, som et amerikansk skib i medf?r af den lovgivning, som g?lder i Amerikas Forenede Stater.


  2. Hvis en person er besk?ftiget som officer eller bes?tningsmedlem p? et fly og er d?kket af begge kontraherende staters lovgivning, skal personen kun v?re omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, p? hvis omr?de arbejdsgiveren har hoveds?de.


  1. Denne overenskomst p?virker ikke bestemmelserne i Wienerkonventionen af 8. april 1961 om diplomatiske forbindelser eller Wienerkonventionen af 24. april 1963 om konsul?re forbindelser.


  2. Statsborgere i en kontraherende stat, som er besk?ftiget af denne kontraherende stats regering p? den anden kontraherende stats omr?de, men som ikke er undtaget fra at v?re omfattet af den anden kontraherende stats lovgivning i medf?r af Konventionerne, som anf?rt i litra a), skal udelukkende v?re omfattet af f?rstn?vnte kontraherende stats lovgivning. For s? vidt ang?r anvendelsen af dette stykke omfatter besk?ftigelse for Amerikas Forenede Staters regering ligeledes besk?ftigelse i en offentlig regeringsinstitution, og besk?ftigelse for Kongeriget Danmarks regering omfatter besk?ftigelse for offentlig dansk arbejdsgiver.


 5. N?r en person i medf?r af stk. 2 vedbliver at v?re omfattet af en kontraherende stats lovgivning, mens vedkommende opholder sig p? den anden kontraherende stats omr?de, skal dette stykke ligeledes finde anvendelse p? personens familiemedlemmer, som ledsager den p?g?ldende, medmindre de selv er besk?ftiget eller driver selvst?ndig erhvervsvirksomhed p? den sidstn?vnte kontraherende stats omr?de.


 6. De to kontraherende staters kompetente myndigheder kan ved aftale g?re undtagelse fra denne artikels bestemmelser for bestemte personer eller persongrupper under foruds?tning af, at den ber?rte person vil v?re omfattet af lovgivningen i en af de kontraherende stater.


 7. Medmindre andet er bestemt i dette afsnit, skal en person, der ikke har bop?l p? dansk omr?de, ikke v?re omfattet af dansk lovgivning.


 8. Statsborgere i Amerikas Forenede Stater, der er besk?ftiget p? dansk omr?de, skal v?re omfattet af Arbejdsmarkedets Till?gspension (ATP), medmindre besk?ftigelsen er af kortere varighed, hvilket vil sige h?jst 6 m?neder eller, i tilf?lde af besk?ftigelse som led i et uddannelsesforl?b, 18 m?neder.

 

AFSNIT III

Bestemmelser om ydelser

Artikel 7

Ydelser efter amerikansk lovgivning

F?lgende bestemmelser g?lder i forhold til Amerikas Forenede Stater:

 1. N?r en person har tilbagelagt mindst 6 kvartaler med d?kning under amerikansk lovgivning, men ikke har et tilstr?kkelig antal d?kningsperioder til at opfylde kravene for at f? ret til ydelser efter amerikansk lovgivning, skal Amerikas Forenede Staters sociale sikringsadministration med henblik p? at fasts?tte ret til ydelser i medf?r af denne artikel medregne d?kningsperioder og danske bop?lsperioder, som beskrevet i stk. 2, og som er godskrevet under dansk lovgivning, men ikke er sammenfaldende med d?kningsperioder, der allerede er godskrevet under amerikansk lovgivning.


 2. I denne artikel betyder "en dansk bop?lsperiode" en periode, der er tilbagelagt efter 31. marts 1957:


  1. som er godskrevet eller anerkendt som en bop?lsperiode efter dansk lovgivning i den optjeningsperiode, der fremg?r af lov om social pension, og
  2. i l?bet af hvilken en person har v?ret besk?ftiget.

 3. Ved afg?relse af om en person har erhvervet ret til ydelser efter stk. 1, skal Amerikas Forenede Staters sociale sikringsadministration godskrive et kvartal for hver 3 m?neder med d?kning eller 3 m?neders bop?lsperiode attesteret af den danske institution; et kvartal skal imidlertid ikke godskrives som et kalenderkvartal, hvis det allerede er godskrevet som et kvartal under amerikansk lovgivning. Det samlede antal d?kningskvartaler, der kan godskrives for et ?r, m? ikke overstige fire.

 4. N?r der er opn?et ret til ydelser efter amerikansk lovgivning i medf?r af bestemmelserne i stk. 1, skal Amerikas Forenede Staters sociale sikringsadministration beregne et pro rata forsikringsbel?b (Primary Insurance Amount) i medf?r af amerikansk lovgivning baseret p? a) personens gennemsnitlige indtjening, som udelukkende er godskrevet under amerikansk lovgivning og b) forholdet mellem varigheden af personens d?kningsperioder tilbagelagt efter amerikansk lovgivning og varigheden af maksimal d?kning () som fastlagt i amerikansk lovgivning. Ydelser, der skal udbetales i medf?r af amerikansk lovgivning, skal baseres p? pro rata forsikringsbel?bet (Primary Insurance Amount).


 5. Ret til ydelser fra Amerikas Forenede Stater efter stk. 1 bortfalder med erhvervelsen af det antal d?kningsperioder i medf?r af amerikansk lovgivning, der er n?dvendige for at give ret til en tilsvarende ydelse eller en h?jere ydelse uden at bringe stk. 1 i anvendelse.


 

Artikel 8

Ydelser efter dansk lovgivning

F?lgende bestemmelser g?lder i forhold til Danmark:

 1. Amerikanske statsborgere er berettigede til dansk social pension p? samme betingelser som danske statsborgere, der er bosat i Danmark, s?fremt de i den optjeningsperiode, der er fastlagt i lov om social pension har haft en sammenlagt besk?ftigelsesperiode p? mindst 12 m?neder under dansk lovgivning.


 2. S?fremt besk?ftigelseskravet i stk.1 ikke er opfyldt, er p?g?ldende dog berettiget til dansk social pension, hvis p?g?ldende i optjeningsperioden, der er fastlagt i lov om social pension, har boet i Danmark i mindst 10 ?r, heraf mindst 5 ?r umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.


 3. Social pension og h?jeste, mellemste, forh?jet almindelig og almindelig f?rtidspension udbetales til amerikanske statsborgere og personer, der er omfattet af artikel 3, litra b), c) eller d), der er bosat i Amerikas Forenede Stater, s?fremt den p?g?ldende opfylder besk?ftigelseskravet i stk. 1.


 4. Selvom besk?ftigelseskravet i stk.1 ikke er opfyldt, skal en pension, der efter lov om social pension er ydet til en amerikansk statsborger eller til en person, der er omfattet af artikel 3, litra b), c) eller d) under bop?l i Danmark, fortsat kunne udbetales i Amerikas Forenede Stater.


 5. For at opfylde kravet om 12 m?neders besk?ftigelse i stk.1, skal f?lgende perioder l?gges til grund:


  1. besk?ftigelsesperioder, hvor der er betalt bidrag for et medlem af Arbejdsmarkedets Till?gspension (ATP);


  2. perioder f?r 1. april 1964, n?r personen kan godtg?re, at han eller hun arbejdede under dansk lovgivning;


  3. perioder, hvor personen kan godtg?re, at han eller hun var selvst?ndig erhvervsdrivende under dansk lovgivning.


 6. Perioder, der er opregnet i stk. 5, kan sammenl?gges for at opfylde kravet om 12 m?neders besk?ftigelse i stk.1.


 7. Grundbel?b og f?rtidspension, der udbetales efter lov om social pension, samt grundbel?b, f?rtidsbel?b, invaliditetsbel?b, erhvervsudygtighedsbel?b og ekstra till?gsydelse, der udbetales efter lov om h?jeste, mellemste, forh?jet almindelig og almindelig f?rtidspension, udbetales til en person, der er omfattet af artikel 3, litra a), b), c) eller d) under bop?l i Amerikas Forenede Stater.


 8. De bestemmelser, der er fastlagt i lov om social pension om opg?relse af bop?lsperioder, hvorefter perioder, der er tilbagelagt i udlandet, ligestilles med bop?lsperioder i Danmark, finder kun anvendelse p? amerikanske statsborgere, s?fremt de har tilbagelagt en bop?lsperiode eller en besk?ftigelsesperiode i Danmark under dansk lovgivning, der sammenlagt udg?r mindst 12 m?neder inden for den optjeningsperiode, der er fastlagt i lov om social pension.


 9. Bop?lsperioder, der er tilbagelagt efter dansk lovgivning efter 31. marts 1957, medregnes ved beregningen af social pension efter dansk lovgivning til amerikanske statsborgere og personer, der er omfattet af artikel 3, litra b), c) eller d), og som er bosat i Amerikas Forenede Stater.


 

AFSNIT IV

Forskellige bestemmelser

Artikel 9

Administrative bestemmelser

De kompetente myndigheder i de to kontraherende stater skal:

 1. fastl?gge de forn?dne administrative bestemmelser for at anvende denne overenskomst og udpege forbindelsesorganer;


 2. meddele hinanden oplysninger om de foranstaltninger, der er taget med henblik p? anvendelsen af denne overenskomst, og


 3. s? hurtigt som muligt meddele hinanden alle oplysninger om ?ndringer i deres respektive lovgivning, der ber?rer anvendelsen af denne overenskomst.

 

Artikel 10

Gensidig bistand

De kontraherende staters kompetente myndigheder og institutioner skal inden for deres respektive myndighedsomr?der yde hinanden hj?lp ved anvendelsen af denne overenskomst. Denne bistand skal ydes vederlagsfrit, idet der dog i den administrative aftale kan g?res undtagelser herfra.

 

Artikel 11

Udveksling af fortrolige oplysninger

Medmindre andet er fastsat i en kontraherende stats nationale lovgivning, anvendes personoplysninger, der er overf?rt til denne kontraherende stat af den anden kontraherende stat i overensstemmelse med denne overenskomst, udelukkende med henblik p? at gennemf?re denne overenskomst. S?danne oplysninger, der er modtaget af en kontraherende stat, omfattes af denne kontraherende stats nationale lovgivning om beskyttelse af fortrolige persondata.

 

Artikel 12

Dokumenter

 1. N?r det i en kontraherende stats lovgivning er hjemlet, at et dokument, som er fremsendt til den kompetente myndighed eller institution i denne kontraherende stat, helt eller delvist er fritaget for afgifter, herunder konsul?re og administrative afgifter, g?lder denne fritagelse ogs? tilsvarende dokumenter, som er fremsendt til den kompetente myndighed eller en institution i den anden kontraherende stat i henhold til denne overenskomst.


 2. Dokumenter og erkl?ringer, der er fremlagt i forbindelse med anvendelsen af denne overenskomst, er fritaget for bekr?ftelse eller legalisering af diplomatiske eller konsul?re myndigheder.


 3. Kopier af dokumenter, som er bekr?ftede som ?gte af en institution i en kontraherende stat, skal af en institution i den anden kontraherende stat accepteres som ?gte kopier uden yderligere bekr?ftelse. Institutionen i hver af de kontraherende stater afg?r ?gtheden af det materiale, som er forelagt, uanset hvem der har forelagt det.

 

Artikel 13

Korrespondance og sprog

 1. De kompetente myndigheder og institutioner i de kontraherende stater kan korrespondere direkte med hinanden og med en person, uanset hvor denne er bosat, s?fremt det er n?dvendigt for administrationen af denne overenskomst.


 2. En ans?gning eller et dokument m? ikke afvises af en kompetent myndighed eller en institution i en kontraherende stat alene med den begrundelse, at de er affattet p? den anden kontraherende stats sprog.

 

Artikel 14

Ans?gninger

 1. Den dato, p? hvilken en skriftlig ans?gning om ydelser blev indgivet til en institution i en kontraherende stat, skal ogs? anses som ans?gningsdato for ydelser efter lovgivningen i den anden kontraherende stat, s?fremt ans?geren anmoder om, at den skal betragtes som en ans?gning efter lovgivningen i den anden kontraherende stat.


 2. N?r en ans?ger har indgivet en skriftlig ans?gning om ydelser til en institution i en kontraherende stat og ikke udtrykkeligt har anmodet om, at ans?gningen skal begr?nses til ydelser efter lovgivningen i den kontraherende stat, vil ans?gningen ogs? blive betragtet som en ans?gning om ydelser efter lovgivningen i den anden kontraherende stat, n?r ans?geren p? ans?gningstidspunktet freml?gger dokumentation for, at den person, p? grundlag af hvis optjening der ans?ges om ydelser, har tilbagelagt optjeningsperioder efter lovgivningen i den anden kontraherende stat.


 3. Bestemmelserne i afsnit III finder kun anvendelse for ydelser, der er ans?gt om p? den dag, hvor denne overenskomst er tr?dt i kraft eller senere.

 

Artikel 15

Anke og tidsfrister

 1. En skriftlig anke over en afg?relse, der er truffet af en institution i en kontraherende stat, kan gyldigt indgives til en institution i begge de kontraherende stater. Anken behandles efter den procedure og den lovgivning, der g?lder i den kontraherende stat, hvis afg?relse er anket.


 2. Enhver ans?gning, erkl?ring eller skriftlig anke, som efter lovgivningen i en kontraherende stat skulle v?re indgivet til en institution i denne kontraherende stat inden for en bestemt tidsfrist, men som inden denne frist er indgivet til en institution i den anden kontraherende stat, betragtes som v?rende rettidigt indgivet.

 

Artikel 16

Videresendelse af ans?gninger, erkl?ringer og ankes

I de tilf?lde, hvor bestemmelserne i artikel 15 finder anvendelse, angiver den institution, hvortil en ans?gning, erkl?ring eller anke er indgivet, modtagelsesdatoen p? dokumentet eller p? en blanket, der er udstedt til dette form?l efter artikel 9, litra a), og videresender det hurtigst muligt til forbindelsesorganet i den anden kontraherende stat.

 

Artikel 17

Valuta og gebyrer

 1. Betaling i henhold til denne overenskomst kan foretages i den udbetalende kontraherende stats valuta.


 2. I tilf?lde af, at der iv?rks?ttes restriktioner for veksling eller eksport af valutaer fra en af de kontraherende staters side, skal regeringerne i begge de kontraherende stater ?jeblikkeligt tage de n?dvendige skridt til at sikre overf?rslen af skyldige bel?b fra hver kontraherende stat i henhold til denne overenskomst.

 

Artikel 18

Bil?ggelse af tvister

Enhver uenighed med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af denne overenskomst, skal bil?gges ved samr?d mellem de kompetente myndigheder.

 

Artikel 19

Supplerende overenskomster

Denne overenskomst kan i fremtiden ?ndres ved supplerende overenskomster, som fra deres ikrafttr?delse skal betragtes som en integreret del af denne overenskomst. S?danne overenskomster kan gives tilbagevirkende kraft, hvis det fasts?ttes heri.

 


AFSNIT V


Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 20

Overgangsbestemmelser

 1. Denne overenskomst begrunder ikke ret til udbetaling af en ydelse for noget tidsrum, der ligger f?r ikrafttr?delse af overenskomsten eller til udbetaling efter amerikansk lovgivning af engangsbel?b ved d?dsfald, hvis personen er d?d f?r denne overenskomst er tr?dt i kraft.


 2. Ved fasts?ttelsen af ret til ydelser efter denne overenskomst skal der tages hensyn til d?kningsperioder og andre v?sentlige omst?ndigheder, som har betydning for fasts?ttelsen af ydelser, og som er indtr?dt f?r denne overenskomst tr?dte i kraft med den undtagelse, at ingen kontraherende stat skal tage hensyn til d?kningsperioder, der er tilbagelagt f?r det tidspunkt, hvor d?kningsperioder kunne anerkendes i denne stats lovgivning.


 3. I det tilf?lde, hvor en person var udsendt fra Amerikas Forenede Stater til Danmark f?r denne overenskomst tr?dte i kraft, skal besk?ftigelsesperioden, der henvises til i artikel 6, stk.2, litra a), betragtes som p?begyndt p? denne dato.


 4. Afg?relser vedr?rende ret til ydelser truffet f?r denne overenskomsts ikrafttr?delse, ber?rer ikke rettigheder i henhold til overenskomsten.


 5. Anvendelsen af denne overenskomst kan ikke f?re til reduktion af en ydelse, der er erhvervet ret til f?r overenskomstens ikrafttr?delse.

 

Artikel 21

Oph?r

 1. Denne overenskomst skal forblive i kraft indtil udl?bet af kalender?ret, der f?lger efter det ?r, hvori en af de kontraherende stater har fremsendt en skriftlig erkl?ring til den anden kontraherende stat om, at overenskomsten skal bringes til oph?r.


 2. Hvis denne overenskomst oph?rer, bevares ret til ydelser, der er optjent efter overenskomsten.

 

Artikel 22

Ikrafttr?delse

Denne overenskomst tr?der i kraft p? den f?rste dag i den tredje m?ned, der f?lger efter den m?ned, i hvilken hver regering fra den anden regering har modtaget en skriftlig notifikation om, at den har gennemf?rt alle lovgivningsm?ssige og forfatningsm?ssige betingelser for ikrafttr?delsen af denne overenskomst.

 

 

TIL BEKR?FTELSE AF FORANST?ENDE har undertegnede, der dertil er beh?rigt bemyndiget, underskrevet denne overenskomst.

UDF?RDIGET den Copenhage i June 13, 2007, i to eksemplarer p? henholdsvis engelsk og dansk, idet de to tekster har samme gyldighed.

 

FOR AMERIKAS
FORENEDE STATERS
REGERING
 
James Cain

FOR KONGERIGET
DANMARKS
REGERING
 
Eva Kjer Hansen

 

 

ADMINISTRATIV AFTALE

OM GENNEMF?RELSE AF OVERENSKOMSTEN

OM SOCIAL SIKRING

MELLEM

AMERIKAS FORENEDE STATER

OG KONGERIGET DANMARK

 

 

Amerikas Forenede Staters kompetente myndighed og
Kongeriget Danmarks kompetente myndighed har

i henhold til artikel 9, litra a), i overenskomsten mellem Amerikas Forenede Stater og Kongeriget Danmark om social sikring, herefter ben?vnt "overenskomsten", aftalt f?lgende

 

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1


De udtryk, der anvendes i denne administrative aftale, har samme betydning som i overenskomsten.

 

Artikel 2

 1. De forbindelsesorganer, der er henvist til i overenskomstens artikel 9, litra a), er:


  1. for Amerikas Forenede Stater, Den Sociale Sikringsadministration;


  2. for Kongeriget Danmark, Arbejdsmarkedets Till?gspension (ATP), n?r det drejer sig om till?gspension, og i alle andre tilf?lde, Den Sociale Sikringsstyrelse.


 2. De forbindelsesorganer, der er n?vnt i stk. 1, aftaler de f?lles procedurer og blanketter, som er n?dvendige for gennemf?relsen af overenskomsten og denne administrative aftale.


 

KAPITEL II

Bestemmelser om d?kning

Artikel 3

 1. N?r en af de kontraherende staters lovgivning skal anvendes i henhold til bestemmelserne i artikel 6 i overenskomsten, udsteder denne kontraherende stats institution efter anmodning fra arbejdsgiveren eller den selvst?ndige erhvervsdrivende en attest om, at arbejdstageren eller den selvst?ndige erhvervsdrivende er omfattet af denne lovgivning og anf?rer varigheden af attestens gyldighed. Denne attest er bevis for, at arbejdstageren eller den selvst?ndige erhvervsdrivende er fritaget for at v?re omfattet af den anden kontraherende stats lovgivning om tvungen d?kning.


 2. Attesten, der er n?vnt i stk. 1, udstedes:


  1. i Amerikas Forenede Stater, af Den Sociale Sikringsadministration;


  2. i Kongeriget Danmark, af Den Sociale Sikringsstyrelse.


 3. Den kontraherende stats institution, som udsteder en attest som n?vnt i stk. 1, forsyner den anden kontraherende stats forbindelsesorgan med en kopi af attesten eller med aftalte oplysninger fra attesten, som er n?dvendige for den anden kontraherende stats forbindelsesorgan.

 

KAPITEL III

Bestemmelser om ydelser

Artikel 4

 1. Ans?gning om ydelser efter overenskomsten indgives p? blanketter, som aftales mellem de to kontraherende staters forbindelsesorganer.


 2. Den institution i en kontraherende stat, som f?rst modtager en ans?gning om ydelser i henhold til artikel 14 i overenskomsten, forsyner forbindelsesorganet i den anden kontraherende stat med den dokumentation og anden information, som den er i besiddelse af, og som kan v?re n?dvendig for behandling af sagen.


 3. Den institution i en kontraherende stat, som modtager en ans?gning, som f?rst er indgivet til en institution i den anden kontraherende stat, forsyner s? hurtigt som muligt forbindelsesorganet i den anden kontraherende stat med den dokumentation og anden tilg?ngelig information, som den er i besiddelse af, og som kan v?re n?dvendig for behandling af sagen.


 4. Den institution i en kontraherende stat, som har modtaget en ans?gning om ydelser, bekr?fter oplysningerne vedr?rende ans?geren og ans?gerens familiemedlemmer. Den type oplysninger, der skal bekr?ftes, aftales mellem begge kontraherende staters forbindelsesorganer.

 

KAPITEL IV


Forskellige bestemmelser

Artikel 5

I overensstemmelse med de foranstaltninger, som aftales i henhold til denne administrative aftales artikel 2, stk. 2, leverer institutionen i en kontraherende stat efter anmodning af institutionen i den anden kontraherende stat tilg?ngelig information vedr?rende enhver persons ans?gning med det form?l at administrere overenskomsten.

Artikel 6

De to kontraherende staters forbindelsesorganer udveksler statistik om antallet af attester udstedt efter artikel 3 i denne administrative aftale og om betalinger til modtagere af ydelser i henhold til overenskomsten. Statistikken afgives en gang ?rligt efter n?rmere aftale.

Artikel 7

 1. N?r der anmodes om administrativ bistand i henhold til artikel 10 i overenskomsten, refunderes udgifter, som afholdes af den institution, som yder bistanden, bortset fra almindelige personale- og administrationsomkostninger, medmindre andet aftales mellem de kontraherende staters kompetente myndigheder eller forbindelsesorganer.


 2. P? anmodning forsyner hver af de kontraherende staters forbindelsesorganer uden udgift den anden kontraherende stats forbindelsesorgan med enhver l?gelig oplysning og dokumentation, som det er i besiddelse af, og som er relevant for at fastsl? en ans?gers eller en modtagers invaliditet.


 3. N?r det er n?dvendigt for institutionen i en kontraherende stat, at en person i den anden kontraherende stat, der modtager eller ans?ger om ydelser i henhold til overenskomsten, underkastes en l?gelig unders?gelse, arrangeres denne unders?gelse, hvis den n?vnte institution anmoder om det, af forbindelsesorganet i den anden kontraherende stat i overensstemmelse med de regler der g?lder for den institution, der arrangerer unders?gelsen og til udgift for den institution, der anmoder om unders?gelsen.


 4. Forbindelsesorganet i en kontraherede stat refunderer skyldige bel?b efter stk. 1 eller stk. 3, n?r forbindelsesorganet i den anden kontraherende stat freml?gger en opg?relse over de afholdte udgifter.


Artikel 8

Denne administrative aftale tr?der i kraft p? datoen for ikrafttr?delsen af overenskomsten og har gyldighed i samme tidsrum.

 

UDF?RDIGET i Copenhage den June 13, 2007, i to eksemplarer p? engelsk og dansk; idet de to tekster har samme gyldighed.

 

For Amerikas Forenede Staters
kompetente myndighed
 
James Cain

For Kongeriget Danmarks
kompetente myndighed
 
Eva Kjer Hansen