Multilanguage Gateway

Tagalog - Publications in Tagalog

Mga Social Security Number para sa mga Hindi Mamamayan (TL-02-10096) Social Security Numbers for Noncitizens (EN-05-10096)

Form Instructions in Tagalog

Mga Pangkalahatang Tagubilin para sa Pagkumpleto ng Aplikasyon para sa Karagdagang Tulong sa Mga Gastos sa Plano ng Inireresetang Gamot ng Medicare (Form SSA-1020-INST-TL) General Instructions for Completing the Application for Extra Help with Medicare Prescription Drug Plan Costs (Form SSA-1020-INST)

Related Information

Libreng Serbisyo ng Interpreter Free Interpreter Services