Multilanguage Gateway

Libreng Serbisyo ng Interpreter - Free Interpreter Services

Libreng Serbisyo ng Interpreter Free Interpreter Services

Tagalog - Publications in Tagalog

Update (TL-05-10003) Update (EN-05-10003)
Pag-unawa sa mga Benepisyo (TL-05-10024) Understanding the Benefits (EN-05-10024)
Ang Social Security Number at Card Mo (TL-05-10002) Your Social Security Number and Card (EN-05-10002)
Mga Social Security Number para sa mga Hindi Mamamayan (TL-02-10096) Social Security Numbers for Noncitizens (EN-05-10096)
Mga Benepisyo Para sa Mga Batang May Kapansanan (TL-05-10026) Benefits for Children With Disabilities (EN-05-10026)
Mga Benepisyo sa Kapansanan (TL-05-10029) Disability Benefits (EN-05-10029)
Paano Namin Magpapasya kung Mayroon Ka Pa ring Kwalipikadong Kapansanan (TL-05-10053) How We Decide if You Still Have a Qualifying Disability (EN-05-10053)
Ang Iyong Karapatan na Tanungin ang Desisyon na Ginawa sa Iyong Pag-angkin(TL-05-10058) Your Right To Question The Decision Made On Your Claim (EN-05-10058)
Supplemental Security Income (SSI) para sa mga Hindi Mamamayan (TL-05-11051) Supplemental Security Income (SSI) for Non-Citizens (EN-05-11051)

Form Instructions in Tagalog

Aplikasyon para sa Social Security Card (SS-5-TL-INST) General Instructions for Completing the Application for a Social Security Card (SS-5)
Mga Pangkalahatang Tagubilin para sa Pagkumpleto ng Aplikasyon para sa Karagdagang Tulong sa Mga Gastos sa Plano ng Inireresetang Gamot ng Medicare (Form SSA-1020-INST-TL) General Instructions for Completing the Application for Extra Help with Medicare Prescription Drug Plan Costs (Form SSA-1020-INST)

Social Security Statement Sample in Tagalog

Abng iyong Social Security Statement Your Social Security Statement

Statement Fact Sheets in Tagalog

Mayroon kang Mga Kita na Hindi hawak ng Social Security (TL-05-10700) You Have Earnings Not Covered By Social Security (EN-05-10700)
Nakahandang Medicare (TL-05-10701) Medicare Ready (EN-05-10701)

Related Information

Glossary Glossary