Multilanguage Gateway

Libreng Serbisyo ng Interpreter - Free Interpreter Services

Libreng Serbisyo ng Interpreter Free Interpreter Services

Tagalog - Publications in Tagalog

Update (TL-05-10003) Update (EN-05-10003)
Pag-unawa sa mga Benepisyo (TL-05-10024) Understanding the Benefits (EN-05-10024)
Ang Social Security Number at Card Mo (TL-05-10002) Your Social Security Number and Card (EN-05-10002)
Mga Social Security Number para sa mga Hindi Mamamayan (TL-02-10096) Social Security Numbers for Noncitizens (EN-05-10096)
Mga Benepisyo Para sa Mga Batang May Kapansanan (TL-05-10026) Benefits for Children With Disabilities (EN-05-10026)
Mga Benepisyo sa Kapansanan (TL-05-10029) Disability Benefits (EN-05-10029)
Paano Namin Magpapasya kung Mayroon Ka Pa ring Kwalipikadong Kapansanan (TL-05-10053) How We Decide if You Still Have a Qualifying Disability (EN-05-10053)
Ang Iyong Karapatan na Tanungin ang Desisyon na Ginawa sa Iyong Pag-angkin(TL-05-10058) Your Right To Question The Decision Made On Your Claim (EN-05-10058)
Supplemental Security Income (SSI) para sa mga Hindi Mamamayan (TL-05-11051) Supplemental Security Income (SSI) for Non-Citizens (EN-05-11051)

Form Instructions in Tagalog

Mga Pangkalahatang Tagubilin para sa Pagkumpleto ng Aplikasyon para sa Karagdagang Tulong sa Mga Gastos sa Plano ng Inireresetang Gamot ng Medicare (Form SSA-1020-INST-TL) General Instructions for Completing the Application for Extra Help with Medicare Prescription Drug Plan Costs (Form SSA-1020-INST)

Social Security Statement Sample in Tagalog

Abng iyong Social Security Statement Your Social Security Statement

Related Information

Glossary Glossary