Multilanguage Gateway

Tiếng Việt - Vietnamese

Cập nhật (VI-05-10003) Update (EN-05-10003)
Hiểu rõ về Quyền lợi (VI-05-10024) Understanding the Benefits (EN-05-10024)
Số và Thẻ Social Security của Quý Vị (VI-05-10002) Your Social Security Number and Card (EN-05-10002)
Số Social Security dành cho người ngoại kiều (VI-05-10096) Social Security Numbers for Noncitizens (EN-05-10096)
Quyền Lợi Dành Cho Trẻ Em Bị Khuyết Tật (VI-05-10026) Benefits for Children With Disabilities (EN-05-10026)
Quyền lợi dành cho người khuyết tật (VI-05-10029) Disability Benefits (EN-05-10029)
Cách chúng tôi quyết định xem liệu quý vị còn có tình trạng khuyến tật đủ điều kiện hay không (VI-05-10053) How We Decide if You Still Have a Qualifying Disability (EN-05-10053)
Quyền Thắc Mắc Quyết Định về Ðơn Xin của Quý Vị (VI-05-10058) Your Right To Question The Decision Made On Your Claim (EN-05-10058)
Cổng Nối Đa Ngôn Ngữ (VI-05-10722) Multilanguage Gateway (EN-05-10722)
Tiền Phụ Cấp Lợi tức An Sinh (Supplemental Security Income hay SSI) cho người không quốc tịch (VI-05-11051) Supplemental Security Income (SSI) for Non-Citizens (EN-05-11051)

Forms Instructions in Vietnamese

Medicare Hướng Dẫn Tổng Quát Cách Điền Đơn Xin Trợ Cấp Bổ Sung Để Thanh Toán Chi Phí Chương Trình Thuốc Theo Toa của Medicare (SSA-1020-INST-VI) General Instructions for Completing the Application for Extra Help with Medicare Prescription Drug Plan Costs (Form SSA-1020-INST)

Related Information

Dịch vụ thông dịch Free Interpreter Services
Chú giải Glossary